[ROOT] / dt / FactProductDescription / 210_Farsi

FactProductDescription

210_Farsi

KeyValue
CultureName-Farsi-
Description"ُسبک ترین و یا کیفیت ترین بدنه آلومینیومی ساخت ما که از جدیدترین آلیاژ ساخته شده است؛ این بدنه برای استحکام بیشتر، جوشکاری و حرارت داده شده است. طراحی مبتکرانه ما حداکثر راحتی و بهترین عملکرد را به ارمغان می آورد."
DimProductId210

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 01:03:13.727 UTC