[ROOT] / dt / FactProductDescription / 211_Tswana

FactProductDescription

211_Tswana

KeyValue
CultureName-Tswana-
DescriptionForeimi ya rona ya aluminiamo e e botlhofotlhofo e bile e le ya boleng jo bo gaisang e e dirilweng ka motswakotshipi o o montšhwa; e noseditswe ya ba ya gotediwa ka molelo go e matlafatsa. Modiro wa rona o re o itshimololetseng o fa botobetobe e bile o dira sentle.
DimProductId211

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 02:06:20.571 UTC